در سال 1957، در چنین روزی (4 اکتبر)، نخستین شی مصنوع انسان وارد فضا شد؛ رخدادی که آغازگر 12 سال رقابت سخت و تنگاتنگ علمی میان دو قدرت سیاسی بود.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.