بحث پیدایش و تکامل تولید مثل جنسی، به عنوان یکی از گذار های تکاملی عظیم، بسیار مورد توجه است. پیچیدگی تولید مثل جنسی از یک سو و تنوع آن از سوی دیگر، به رازآلود بودن این مسئله می افزایند.


به ادامه مطلب مراجعه کنید.