فبشِّر العبادَ الذینَ یستمعونَ القولَ و یَتّبعونَ أحسنهِ... (زمر-18)

  شاید آن هنگام که بشر راه حقیقت را بفهمد، دیگر به وبلاگ هایی مانند این نیازی نباشد؛ دیگر نیازی نباشد یک دانشجو برای گفتن آن چه در اندیشه دارد، از دنیای واقعی جدا شود و به وبلاگ نویسی مشغول شود. بلکه در همان دنیای واقعی، رو در رو و چشم در چشم حرفش را بزند. چرا که در این دوره ی زندگی ما انسان ها، که مفاهیمی مانند علم، دانشجو، دانشگاه، آزمایشگاه، پژوهش و حتی دین، محدود به اسمشان شده اند، دانشجو نمی تواند حرفش را بزند. یعنی توانایی گفتنش را دارد، ولی یا کسی نمی فهمد، یا اهمیت نمی دهد یا اشتباه می فهمد؛ و این آخری -سوء تفاهم- چه مصیبتی است!

* این وبلاگ دریچه ی امیدی برای یک دانشجوی دانش دوست است، با او بد تا نکنید!
در مورد او پیش داوری نکنید، او را متهم نکنید. اگر در بنده اشکالی دیدید، به من انتقال دهید. خوشحال می شوم! در این جا اشکالاتم را انتقال دهید.

  چه موضوعاتی در این وبلاگ دنبال می شوند؟

 علاقه و تخصص شخصی مدیر وبلاگ علوم زیستی است و قاعدتا این موضوعات بیشتر در وبلاگ دیده می شوند اما در حد آگاهی به سایر علوم پرداخته خواهد شد.

 گذاشتن مطلبی یا جمله ای از یک نفر، به معنای هم عقیده بودن با همه ی عقاید او نیست!

 جمله ای که از داوکینز در حاشیه ی وبلاگ نوشته شده است، یا دیگر مطالب وبلاگ موید عقاید شخصی این افراد نیست.