فبشِّر العبادَ الذینَ یستمعونَ القولَ و یَتّبعونَ أحسنهِ... (زمر-18)

  متن عریض و طویلی سابقا این جا نوشته شده بود؛ حس می کنم دیگر نیازی به آن متن نیست!

* این وبلاگ دریچه ی امیدی برای یک دانش دوست است، با او بد تا نکنید!
در مورد او پیش داوری نکنید، او را متهم نکنید. اگر در بنده اشکالی دیدید، به من انتقال دهید. خوشحال می شوم! در این جا اشکالاتم را انتقال دهید.


 گذاشتن مطلبی یا جمله ای از یک نفر، به معنای هم عقیده بودن با همه ی عقاید او نیست!