در سال 1957، در چنین روزی (4 اکتبر)، نخستین شی مصنوع انسان وارد فضا شد؛ رخدادی که آغازگر 12 سال رقابت سخت و تنگاتنگ علمی میان دو قدرت سیاسی بود.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ی اسپوتنیک-1 (Cпутник-1) و ورود آن به مدار چرخش زمین، عصر فضا (space age) آغاز شد. این پرتاب جهان را شوکه کرد و افتخار ارسال نخستین شی مصنوعی به فضا را نصیب شوروی کرد. واژه ی اسپوتنیک در اصل معنای "هم سفر" می داد اما در روسیه امروزی مترادف "ماهواره" شده است.


تکنسین روسی برای آخرین بار پیش از پرتاب، اسپوتنیک، نخستین ماهواره ساخت بشر را لمس می کند.


 کره ی ساخته شده از آلیاژ آلومینیم که فشار گاز درون آن متعادل شده بود، برای پنج هدف علمی ساخته شده بود: آزمایش روش قرارگیری ماهواره در مدار زمین، فراهم کردن اطلاعات درباره ی چگالی اتمسفر با محاسبه ی طول عمر آن در مدار، آزمایش روش رادیویی و بصری چرخیدن متناوب، تعیین اثرات انتشار امواج رادیویی درون اتمسفر و آزمایش اصول تعدیل گاز که در این ماهواره استفاده شده بود.

منبع: NASA