به نقل از گروهی از دانشمندان، ممکن است گیاهان هرز انگلی بتوانند ژن هایی از گیاهان مورد حمله خود بدزدند و از آن ها علیه گیاه میزبان خود استفاده کنند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 به گفته کلود دوپامفیلیس (Claude dePamphilis)، استاد زیست شناسی دانشگاه پنسیلوانیا، در یک مطالعه 52 مورد انتقال افقی ژن (انتقال غیرجنسی DNA) را از یک میزبان کشف شد که بعد ها همان ژن ها در تیره ای از گیاهان انگلی به نام گل جالیز (broomrapes) کاربرد یافتند. وی افزود در حالی که انتقال افقی ژن در بیشتر گیاهان و گونه های پیچیده مانند گیاهان، نادر در نظر گرفته می شد، انتقال افقی ژن ممکن است در برخی انگلی رخ دهد. این بینش می تواند به بهبود روش های کنترل گیاهان انگل که کشاورزی را تهدید می کنند، بیانجامد.

 دوپامفیلیس می گوید: "گیاهان انگلی مورد مطالعه ما از تیره گل جالیز، از مخرب ترین گیاهان هرز هستند؛ کشف انتقال افقی ژن واقعا بخشی از تلاش ما برای فهم بهتر چگونگی عمل گیاهان انگل و چگونگی کنترل بهتر آن هاست. امیدواریم بتوانیم از این اطلاعات برای یافتن بهترین راهبرد ها جهت تولید یا پرورش گیاهان میزبان مقاوم استفاده کنیم."

 پژوهشگران که یافته های خود را در "مقالات آکادمی ملی علوم (Proceedings of NAS)" منتشر کردند، پیشنهاد می کنند که انتقال ژن می تواند توان گیاه انگل را برای حمله به میزبانان و غلبه بر دفاع میزبان افزایش دهد. انتقال افقی همچنین ممکن است به کاهش دادن خطر آلودگی به انگل ها کمک کند.

 در حالی که انتقال افقی ژن در گونه های ساده مانند باکتری ها متداول است، فرگشت در جانداران پیچیده تر، بیشتر با تبادل جنسی DNA، جهش و انتخاب طبیعی پیش می رود. اما پژوهشگران پیشنهاد می کنند که ارتباط غذایی نزدیک میان گیاهان انگلی با میزبان ممکن است شانس جابجایی سالم ژن ها را از میزبان به ژنوم انگل افزایش می دهد؛ جایی که می تواند کاربرد داشته باشد.

منبع و خبر کامل در ScienceDaily