یکی از خوانندگان محترم درباره ی یکی از اشکالاتی که مخالفان فرگشت وارد می کنند، سوالی پرسیده اند که در ادامه توضیح داده می شود.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 اشکال مذکور این است: "تکامل گرایان پیشنهاد می کنند که دستگاه های دارای پیچیدگی فرونکاستنی می توانند از انتخاب [و تغییر] دیگر دستگاه های موجود به وجود بیایند. اما تقریبا 30 پروتئین از پروتئین های مورد نیاز تاژک باکتریایی منحصر به فردند و پروتئین مشابه آن ها در سایر موجودات زنده یافت نشده اند. بنابراین به نظر نمی رسد آن ها از تغییر چیز دیگری پدید آمده باشند."


 پاسخ: ادعای یاد شده اشتباه است. از بیست پروتئین تاژک معمول باکتری سالمونلا (Salmonella) تنها دو پروتئین، همتای شناخته شده ندارند و "منحصر به فرد" هستند. حداقل 9 پروتئین تاژکی، همتای پروتئین های سیستم ترشحی نوع III (به اختصار T3SS) هستند، که احتمالا دو تا از یک نیای مشترک تکامل یافته اند [یعنی نه پروتئین از دو پروتئین و این دو هم از یک نیای مشترک منشا گرفته اند]. این اطلاعات برگرفته از مقاله ی (Pallen and Matzke, 2006) نشریه ی نیچر هستند. از آن جایی که منشا اغلب پروتئین های تاژکی مشخص است، به نظر نمی رسد خلقت دو پروتئین دیگر غیر تکاملی و مطابق چیزی باشد که طرفداران طراحی هوشمند و ثبوت گرایان (fixists) مد نظر دارند.


 البته فرضیاتی درباره ی چگونگی پیدایش تاژک ها وجود دارد. دو فرضیه توسط توماس کاوالیر اسمیت (Thomas Cavalier-smith) ارائه شده اند. یکی این که یک پروتئین منفذی غشای درونی که در انتقال غیرفعال نقش دارد، پلیمری لوله ای را به وجود آورده و با گسترش و پیوستن به پمپ پروتونی، شکل اولیه ای از تاژک را به وجود آورده است و دیگری این که، یک سیستم حرکتی بدون محرکه (gliding motility system؛ از ترجمه مطمئن نیستم) با نیروی محرکه ی پروتونی به راه افتاده و تاژک ساده ای را به وجود آورده است (Cavalier-Smith, T, 1987). مارتینو ریزوتی (Martino Rizzotti) فرضیه ای دیگر نیز دارد، که منشا تاژک را نوعی ATP سنتاز می داند (Rizzotti, 2000).


هر گونه بهره برداری از این مطلب تنها با ذکر نام وبلاگ "زندگی و علم" به عنوان منبع مجاز است.


 منابع:

 

 Cavalier-Smith, T, 1987, The origin of cells: a symbiosis between genes, catalysts, and membranes. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology.


 Pallen, MJ & Matzke, NJ, 2006, From the origin of the species to the origin of the bacterial flagella, Nature reviews (خلاصه در این جا).


 Rizzotti, M, 2000, Early Evolution: From the appearance of the first cell to the first modern organisms, Birkhäuser Verlag.